کشتی سانچی با ۳۲ خدمه دریادلش در دل دریا سوخت و در آب و آتش غرق شد.

شیرمردانی که هزاران کیلومتر آن سو تر از خانه های خود،

صدها کیلومتر دورتر از خشکی،

در میان آبهای اقیانوس بی پایان در راه ماموریت برای مردم ایران به آب و آتش زدند.

مرگ هموطنان ایرانی مان را به خانواده هایشان و تمام ملت ایران تسلیت عرض می کنیم.

کشتی سانچی

دیدگاه خود را ارسال کنید...