سامانه ها

سامانه سحا

اطلاعات

سیستم حسابرسی برای اتاق اصناف همدان

این سیستم با توجه به نقش بازرسی و نظارت دقیق بر منابع درآمدی و هزینه ای اصناف طراحی گردیده و ساختار آن بر مبنای پردازش بودجه می باشد و در آن تمامی اسناد هزینه ای و درآمدی با شرح جزئیات و سندهای مالی ثبت و در موجودی کل مورد محاسبه قرار می گیرد.

  • مشتری: اتاق اصناف همدان
  • تاریخ: ۲۰۱۲-۰۳-۱۸
  • ایمیل: info@jump-co.com
  • خدمات: اتوماسیون اداری،سیستم حسابرسی، طراحی رابط کاربری